Informacje o dostępności.

WSTĘP:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Rędzinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zsp1redziny.pl/strona/

Data publikacji strony internetowej: 30.08.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.09.2020

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

-niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

-filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

– narzędzie ułatwień dostępu (widoczne na górze strony przy poruszaniu się po witrynie)

– narzędzie do powiększania rozmiaru tekstu oraz zwiększania kontrastu (widoczne po prawej stronie witryny)

– podświetlane linki otwierające się w tym samym oknie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

• Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
• Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
• Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogą wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia: 15-02-2021 r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa https://zsp1redziny.pl/strona/ spełnia wymagania w 99,4 %.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

1. Dyrektor ZSP nr 1 Elżbieta Kowalczyk,

adres email: zsp1@redziny.pl

2. Sekretariat szkoły,

adres email: zspredziny01@gmail.com

telefon: (+48) 34-3279- 019

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do budynku Zespołu prowadzą 4 wejścia. Wszystkie wejścia znajdują się od strony ulicy Szkolnej:

-wejście przeznaczone tylko dla pracowników szkoły oraz zaopatrzenia;

-wejście główne do szkoły

-wejście główne do przedszkola

-wejście przeznaczone dla uczniów;

Przy wejściu głównym do przedszkola znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu głównym do przedszkola oraz na zewnętrznej, przedszkolnej klatce schodowej znajdują się maty naprowadzające dla osób niewidomych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Szkoła nie dysponuje miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

3.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

5. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.