Egzamin ósmoklasisty.

Szanowni Państwo.

 

MEN opublikował wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu ósmoklasisty w czasie pandemii koronawirusa. Niektóre punkty tych wytycznych są tak istotne dla zdających, że należy o nich poinformować przed egzaminem. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy najistotniejsze dla zdających wytyczne.

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu –bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno-lub wielorazową).
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  -podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  -wychodzi do toalety
  -kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 1.  Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych,układu oddechowego lub krążenia,przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.
 2. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Nie należy gromadzić się pod szkołą, aby omówić egzamin. Zdający, powinni dzielić się wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Powinni unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Informacje o organizacji i przebiegu egzaminów znajdą Państwo tutaj: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.

Wszystkie inne dokumenty regulujące przebieg i organizację egzaminu ósmoklasisty znajdą Państwo na stronie CKE, w zakładce

Harmonogram, komunikaty i informacje

Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018-2019.

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski

Aneksy do Informatorów o egzaminie ósmoklasisty na rok 2022:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej YouTube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty. Prosimy Państwa o zapoznanie się ze wskazanymi wyżej materiałami.

Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego film 1

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego film 2

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego