Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Prezentacja Rekrutacja

Do końca stycznia Kurator Oświaty ustala dla danego roku szkolnego terminy postępowania rekrutacyjnego  i uzupełniającego.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022r.

W terminie od 21 lipca 2022r. do 28 lipca 2022r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Źródło: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022-2023

 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego  nowożytnego mnoży się przez 0,3.
Załóżmy, że uczeń napisał egzamin na 60 pkt z j. angielskiego. 60 pkt to maksymalna liczba punktów, więc taki uczeń ma 100%.

W procesie rekrutacji mamy więc:
100 x 0,3=30 pkt
Podobnie przeliczamy j. polski i matematykę. Maksymalnie za wyniki egzaminu ósmoklasisty można zdobyć 100 pkt. (35 za j. polski, 35 za matematykę i 30 za j. angielski)

Przeliczanie na punkty ocen ze świadectwa.

Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informację o:
1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym;
2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w szkole lub oddziale sportowym,
3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej
4) terminie przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz terminie podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
– celujący -18 punktów;
– bardzo dobry -17 punktów;
– dobry -14 punktów;
– dostateczny -8 punktów;
– dopuszczający -2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Szczególne osiągnięcia na świadectwie – konkursy

Tutaj znajdą Państwo Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – rok szkolny 2020/2021

Nie każdy konkurs może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w części szczególne osiągnięcia. Kurator Oświaty do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. I tylko za te konkursy i za te miejsca, które są wymienione w tym dokumencie, dziecko dostanie punkty w procesie rekrutacji. Proszę też pamiętać, że szkoła ponadpodstawowa ma prawo poprosić Państwa o dyplomy dziecka poświadczające uzyskanie wysokiego miejsca w danym konkursie.
Jeśli już dany konkurs, w którym dziecko brało udział, znajdzie się w w/w wykazie i dziecko zajęło w tym konkursie miejsce uznane za wysokie (to też jest ważne, nie każde miejsce może być wpisane) punkty są przyznawane wg następujących zasad:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym  przez kuratorów oświaty:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -10 punktów
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -4 punkty
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a)dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-10 punktów,
b)dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-7 punktów,
c)dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-5 punktów,
d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-7 punktów,
e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-3 punkty,
f)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym -4 punkty
b) krajowym -3 punkty
c) wojewódzkim -2 punkty
d) powiatowym -1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2)wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
3)świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4)szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
b)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
5)w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych-wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych-testy sprawności, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji-wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 

Dzieci mają przyznawane punkty wg zasad, które są wymienione powyżej i przyjmowani są ci uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów. Jeśli mamy dwóch uczniów z identyczną liczbą punktów brane są pod uwagę kryteria dodatkowe (np. problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność).

Tutaj znajdą Państwo podstawę prawną wszystkich zasad, czyli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

Rozporządzenie MEN Dz. U. 2019 poz. 1737

Mogą Państwo skorzystać z kalkulatora punktów Tak, zdam! : https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/