Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Prezentacja Rekrutacja 2020-2021

W razie wątpliwości mogą Państwo skorzystać również ze strony MEN dotyczącej rekrutacji https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

Po prawej stronie znajdą tam Państwo zakładkę Pytania i odpowiedzi oraz Kontakty do kuratoriów

Zapraszamy też do zapoznaia się ze stroną http://reformaedukacji.men.gov.pl/kategoria/uczen-i-rodzic dotyczącą nowej struktury szkół.

Do końca stycznia Kurator Oświaty ustala dla danego roku szkolnego terminy postępowania rekrutacyjnego  i uzupełniającego.

Tutaj sama decyzja:
https://liblink.pl/7naeH3HRvc

A tutaj rzecz najistotniejsza, czyli terminy:
https://liblink.pl/oXTcIrq7vG

UWAGA!

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Powyższe terminy postępowania rekrutacyjnego są nieaktualne. Nowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Po ogłoszeniu nowego harmonogramu egzaminów zostaną także ogłoszone nowe terminy postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 657)

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego  nowożytnego mnoży się przez 0,3.
Załóżmy, że uczeń napisał egzamin na 60 pkt z j. angielskiego. 60 pkt to maksymalna liczba punktów, więc taki uczeń ma 100%.

W procesie rekrutacji mamy więc:
100 x 0,3=30 pkt
Podobnie przeliczamy j. polski i matematykę. Maksymalnie za wyniki egzaminu ósmoklasisty można zdobyć 100 pkt. (35 za j. polski, 35 za matematykę i 30 za j. angielski)

Przeliczanie na punkty ocen ze świadectwa.

Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informację o:
1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym;
2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w szkole lub oddziale sportowym,
3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej
4) terminie przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz terminie podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
– celujący -18 punktów;
– bardzo dobry -17 punktów;
– dobry -14 punktów;
– dostateczny -8 punktów;
– dopuszczający -2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Szczególne osiągnięia na świadectwie – konkursy

Nie każdy konkurs może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w części szczególne osiągnięcia. Kurator Oświaty do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. I tylko za te konkursy i za te miejsca, które są wymienione w tym dokumencie, dziecko dostanie punkty w procesie rekrutacji. Proszę też pamiętać, że szkoła ponadpodstawowa ma prawo poprosić Państwa o dyplomy dziecka poświadczające uzyskanie wysokiego miejsca w danym konkursie.
Jeśli już dany konkurs, w którym dziecko brało udział, znajdzie się w w/w wykazie i dziecko zajęło w tym konkursie miejsce uznane za wysokie (to też jest ważne, nie każde miejsce może być wpisane) punkty są przyznawane wg następujących zasad:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym  przez kuratorów oświaty:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -10 punktów
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -4 punkty
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a)dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-10 punktów,
b)dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-7 punktów,
c)dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-5 punktów,
d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-7 punktów,
e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-3 punkty,
f)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym -4 punkty
b) krajowym -3 punkty
c) wojewódzkim -2 punkty
d) powiatowym -1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2)wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
3)świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4)szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
b)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
5)w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych-wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych-testy sprawności, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji-wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Dzieci mają przyznawane punkty wg zasad, które są wymienione powyżej i przyjmowani są ci uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów. Jeśli mamy dwóch uczniów z identyczną liczbą punktów brane są pod uwagę kryteria dodatkowe (np. problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność).

Tutaj znajdą Państwo podstawę prawną wszystkich zasad, czyli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

https://liblink.pl/mZjcBgl6mt