Edukacja Jutra

W ZSP nr 1 w Rędzinach realizowane są od września 2020 r. zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Edukacja jutra w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny”. Dzięki innowacyjnym technikom nauczania (zakładki osobiste, zakładki liczbowe, mapy myśli, spirale pamięci) dzieci i młodzież ćwiczą efektywniejsze, szybsze zapamiętywanie nauczanych treści.

 

 

W formie eksperymentów i doświadczeń uczniowie zapoznają się ze światem chemii oraz geografii, poprzez zabawę i ćwiczenia relaksacyjne poszerzają wiedzę o kulturze, topografii różnych krajów świata. Niemal wszyscy uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach. Wszyscy otrzymali zestawy do pracy. Wśród otrzymanych materiałów znalazły się narzędzia do poszerzania pola widzenia, rozwijające twórcze myślenie mapy myśli oraz „Sztuczki pamięci” – karty pracy pogłębiające koncentrację i usprawniające zapamiętywanie.

Od 26 października uczniowie, zgodnie z harmonogramem, uczestniczą zdalnie w zajęciach realizowanych w ramach projektu Edukacja Jutra.  Podczas zajęć dzieci poszerzają pole widzenia, pracują różnymi technikami nad koncentracją i efektywniejszym zapamiętywaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w „Bystrzaku”, ponieważ mają możliwość rozwoju twórczego myślenia, kreatywności oraz poznawania swoich najmocniejszych stron.

Edukacja jutra
– wszyscy Uczniowie mają równe szanse w efektywnym kształceniu”.

 

Od 1 września 2020r. Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach  przystąpił do realizacji projektu unijnego „Edukacja jutra”.  Wnioskodawcą jest Gmina Rędziny,
natomiast zajęcia realizują nauczyciele ZSP nr 1.
Osią priorytetową projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania  realizatorów ukierunkowane zostały na ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, a także na zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości  edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego oraz poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość „Edukacji jutra”  i  koszty kwalifikowane to 295 5.25, 00 zł , z czego kwota dofinansowania wynosi 90 %, czyli 265 972, 50 zł.
W ramach projektu, który zakończy się 30 czerwca 2021r. , Uczniowie uczestniczą  w zajęciach:

–  utrwalających kompetencje kluczowe ( „Wehikuł czasu”, ‘Drużyna wynalazców” – łącznie 17 grup);

–  kształtujących umiejętności z nauk przyrodniczych („Chemia metodą eksperymentu” – 4 grupy oraz „Geografia metodą eksperymentu” – 8 grup);

logopedycznych (4 grupy).

Dzięki zrealizowaniu podstawowych założeń projektu „Edukacja jutra” Uczniowie nabiorą niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje. Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz poszerzanie wiedzy zdecydowanie przyczyni się do innowacyjnego i kreatywnego grupy docelowej.  Udział w projekcie pozwolił na doposażenie placówki, gdzie trafiły liczne pomoce dydaktyczne (przede wszystkim tablica interaktywna).
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w projekcie, ponieważ maja możliwość poszerzania wiedzy w sposób ciekawy, interesujący, nowatorskimi metodami. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby zajęcia projektowe były atrakcyjne. Wykorzystują dostarczone materiały dydaktyczne oraz nowoczesne metody edukacyjne, dzięki czemu osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, w nauczaniu  technik pamięciowych, asertywności, kreatywności.

„Gimnastyka buzi i języka”

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach  ruszył projekt edukacyjny – Edukacja jutra. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych. Zajęcia są prowadzone metodą eksperymentu, przy jednoczesnym zmotywowaniu uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Zajęcia z logopedii prowadzone są w czterech grupach czteroosobowych w klasach IV – VIII. Na każdą grupę przewidziano pulę 50 godzin dydaktycznych. Uczniowie zostali zdiagnozowani przez logopedę i połączeni w grupy posiadające tą samą wadę wymowy. Na zajęciach kształci się kompetencje językowe, ćwiczy sprawność artykulatorów, uczy prawidłowej dykcji i zasad recytacji. Zatem praca logopedy nie polega wyłącznie na eliminowaniu wad wymowy, ale na szeroko rozumianym usprawnianiu rozwoju języka, komunikacji językowej oraz likwidowaniu zaburzeń komunikacji (nie tylko mowy). Logopeda opiera swoją pracę przede wszystkim na pojęciu zaburzonej zdolności komunikacji (ZZK), czyli zdolności człowieka do świadomego i według odpowiednich norm ortofonicznych używania języka jako systemu znaków i symboli w całej jego kompleksowości oraz we wszystkich jego formach, w celu realizowania określonego zamierzenia komunikacyjnego, gdzie pojęcie to obejmuje kompleksowo wszystkie dziedziny związane z komunikowaniem. Kompleksowość oznacza, że zdolność ta obejmuje wszystkie płaszczyzny językowe (fonetyczno-fonologiczną, leksykalno-semantyczną, morfologiczno-syntaktyczną, pragmatyczną itd.). Uczniowie w grupach realizowali program dla nich przeznaczony i znacząco zwiększyli swoje zdolności językowe oraz świadomość językową. Znacząco podnieśli poziom swoich kompetencji językowych zarówno w mowie spontanicznej jak i pisanej. Zajęcia przynoszą wymierne korzyści dla uczestników podnosząc ich samoocenę i ułatwiając funkcjonowanie w grupie.