Erasmus Plus

Pomyśl jeszcze raz! To nie odpady!

Odpady to problem, który dotyka nas wszystkich. Wszyscy produkujemy śmieci. Około 500 milionów mieszkańców Unii Europejskiej wyrzuca rocznie średnio pół tony śmieci wyprodukowanych w gospodarstwach domowych. To tylko mała część tego, co produkuje każdy kraj członkowski. W statystykach należy także uwzględnić odpady generowane przez różne gałęzie przemysłu oraz produkcję energii. Razem cała Unia Europejska produkuje aż do trzech miliardów ton odpadów każdego roku! Co roku produkujemy więcej śmieci. Nieefektywne i nieodpowiedzialne metody unieszkodliwiania odpadów mogą zanieczyścić środowisko oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Istniejące już wysypiska śmieci okazują się niewystarczające wobec rosnącej ilości odpadów. Powoli zaczynamy rozumieć, że nie ma łatwego sposobu pozbycia się odpadów. Kiedyś myślano, że śmieci można palić lub zakopywać i o nich zapomnieć, bez ponoszenia żadnych konsekwencji klimatycznych. Teraz wiemy już, że takie podejście do zarządzania odpadami jest błędne. Obecne metody unieszkodliwiania odpadów zagrażają naszemu zdrowiu, bezpieczeństwu oraz środowisku naturalnemu. Większość odpadów z gospodarstw domowych jest teraz umieszczana na wysypiskach śmieci lub podlega retencji powierzchniowej (na przykład poprzez zrzut ciekłych pozostałości i szlamów do stawów, jezior lub rzek). Odpady wyrzucane w ten sposób mogą zanieczyszczać wody gruntowe, rzeki oraz strumienie. Kiedy odpady podlegają spaleniu, do atmosfery zostają uwolnione szkodliwe gazy. Produktem ubocznym procesu spalania są także toksyczne pozostałości w postaci popiołu. Wszystkie te niebezpieczne produkty uboczne dostają się później  do organizmów ludzi i zwierząt, zatruwają glebę i wodę.

Projekt „Pomyśl jeszcze raz! To nie odpady!” został stworzony właśnie z myślą o znalezieniu sposobów zaradzenia problemowi gospodarowania odpadami. Niniejszy projekt ma przyczynić się do wzrostu świadomości oraz zmiany w nastawieniu ludzi, począwszy od najmłodszych lat. Dzisiejsi uczniowie za chwilę staną się dorosłymi. Jeśli problem zarządzania odpadami nie zostanie im uświadomiony teraz, kiedy się rozwijają i kształtują się ich systemy wartości, ryzykujemy, że popełnią nasze błędy w przyszłości. Partnerstwo międzynarodowe w ramach projektu obejmuje trzy główne kierunki rozwoju:

1.Dokonanie analizy obecnej polityki oraz rozwiązań w zakresie zarządzania i unieszkodliwiania odpadów w każdym kraju, zidentyfikowanie obszarów podobnych oraz różnych w poszczególnych krajach,

2.Podejmowanie działań promujących:

– redukcję ilości produkowanych odpadów,

-ponowne wykorzystanie rzeczy, zanim trafią do kosza,

– unikanie nadmiernego konsumpcjonizmu,

– przetwarzanie odpadów – recykling,

– wykorzystanie odpadów do stworzenia użytecznych i estetycznych obiektów

3.Stworzenie systemu eko-zarządzania odpadami i wprowadzenie go w szkole. Opracowanie przewodnika na temat zarządzania odpadami w szkołach oraz gospodarstwach domowych. Zaproponowane w przewodniku rozwiązania zostaną wdrożone w szkole. W tym celu należy podjąć współpracę z lokalnymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Wypracowane rozwiązania zostaną rozpowszechnione na koniec projektu.

Szczegółowe cele projektu:

 1. Promocja odpowiedzialnej i aktywnej postawy obywatelskiej wśród uczniów.
 2. Rozwój świadomości ekologicznej u uczniów.
 3. Stworzenie możliwości analizy obecnych praktyk zarządzanie odpadami oraz dokonania pozytywnej zmiany.
 4. Przekształcenie szkoły w Eko przyjazną szkołę poprzez wdrożenie programu zarządzania odpadami.
 5. Poprawienie świadomości interkulturowej, promocja tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia.
 6. Rozwój kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności współpracy w grupie.

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele zaplanowane zostało 5 międzynarodowych spotkań przeplatanych działaniami podejmowanymi lokalnie. W wyjazdach międzynarodowych weźmie udział 96 uczniów oraz 24 nauczycieli z 5 szkół:

 1. Gospodarowanie odpadami – regulacje prawne.

Miejsce: Turcja

Temat: regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami w poszczególnych krajach.

 

 1. Redukcja!

Miejsce: Litwa

Temat: efekty niewłaściwego unieszkodliwiania odpadów na środowisko spotkanie

 

 1. Nie wyrzucaj! Użyj ponownie!

Miejsce: Bułgaria

Temat: promocja ponownego użycia materiałów

 

 1. Nie wyrzucaj! Przetwarzaj i przerabiaj!

Miejsce: Rumunia

Temat: promocja przetwarzania odpadów, kreatywne wykorzystanie odpadów

 

 1. Ekozarządzanie!

Miejsce: Polska

Temat: rozwój oraz wdrażanie wypracowanego w szkole systemu zarządzania odpadami

Niniejszy projekt nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem odpadami ani nie wyeliminuje niszczących efektów złego unieszkodliwiania odpadów na środowisko. Mimo tego, zamierzamy podjąć świadomy wysiłek i wyedukować młodych ludzi na ekologicznie odpowiedzialnych obywateli.  W wyniku projektu uczniowie nabędą wiedzę i umiejętności stanowiące fundament ich przyrodniczej i ekologicznej świadomości.  W wyniku projektu powstaną także prezentacje na temat lokalnych i krajowych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, e-magazyn opisujący projekty przyrodniczo-ekologiczne zrealizowane w poszczególnych szkołach, Eko-pamiętniki uczniów, badania społeczności lokalnej, e-broszura prezentująca instalacje artystyczne wykonane z odpadów oraz przewodnik zawierający rozwiązania wdrożone w ramach programu eko zarządzania odpadami.

 

Poznajmy się!

Pomimo pandemii zaczęliśmy realizować projekt “Think again! It’s not garbage!”. Nasi uczniowie przedstawili się swoim kolegom z krajów partnerskich. Tak zaprezentowali się nasi uczniowie.

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

 

Zaprosiliśmy także naszych kolegów z zagranicy na wirtualną wycieczkę po Rędzinach. Zapraszamy także Państwa!

 

Logo projektu

W grudniu ogłosiliśmy konkurs na logo naszego projektu. Jeszcze nie znamy wyników, ale już możemy pochwalić kreatywność i talent plastyczny naszych uczniów. Ich prace mówią same za siebie.