„Kompetencje przyszłości”-zajęcia dodatkowe – kl. IV-VII

Nasi uczniowie mogą korzystać z oferty różnorodnych zajęć dodatkowych. W ramach tych zajęć ćwiczą kompetencje kluczowe, lecz także kreatywność. I przede wszystkim dobrze się bawią.

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego uczniowie nie tylko rozwijają umiejętność porozumiewania się w języku obcym, lecz także doskonalą swoje kompetencje informatyczne oraz społeczne i obywatelskie. W taki oto sposób nasi uczniowie zaprezentowali swoją szkołę i siebie swoim kolegom z Czech.

A tak nasi uczniowie wykorzystują umiejętności zdobyte na zajęciach z języka obcego, świetnie się przy tym bawiąc.

 

 

 

W ramach sportowych zajęć dodatkowych odbyły się międzyklasowe mistrzostwa  trzyosobowych zespołów w piłkę nożną. W pierwszym etapie rozgrywek wzięło udział 6 drużyn o fantazyjnych nazwach wymyślonych przez samych młodych sportowców – Footbal Club, FCKing, Sprytne Surykatki, Skilla Nie Kupisz, Czarne Smoki, Kawa Gang. Do finału przeszły drużyny o zachęcająco brzmiących nazwach Sprytne Surykatki i Skilla Nie Kupisz.

 

Poznawać to, co nieznane, widzieć to, co niewidoczne, rozumieć to, co skomplikowane – takie są założenia zajęć „Młody Naukowiec – eksperymenty naukowe” dla uczniów klas IV – VII, prowadzonych przez mgr Anetę Kubacka-Kweczke. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny”

Zaangażowanie różnych zmysłów i  odwołanie do emocji pozwala skracać dystans, jaki istnieje pomiędzy uczniami a problematyką spotkań, zachęca do aktywnego oczekiwania na wynik przeprowadzanego doświadczenia. Badamy, eksperymentujemy, obserwujemy, wnioskujemy… bawimy się wspaniale!

 

 

Arte – terapia z innowacjami logopedycznymi

Zajęcia mają na celu rozładowywanie trudnych uczuć u dzieci,  wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci oraz wzbogacenie słownika czynnego i biernego dziecka, pod względem poprawności językowej, gramatycznej i stylistycznej. Zabawa podczas zajęć jest ścieżką rozwoju osobistego, ofertą dla osób zainteresowanych odkrywaniem swoich uzdolnień, poszukujących sensu życia i wartości duchowych, i treningiem kreatywności. Terapia przez sztukę wpływa na rozwój zdolności, które maja urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga uzewnętrznić emocje, myśli, pragnienia, oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez innych – wychowawców i rodziców. Posługiwanie się metaforą poetycką, teatralną, plastyczną poszerza repertuar sposobów wyrażania swej indywidualności, a więc wzmacnia autonomię naszego „ja”. Podczas zajęć dzieci będą mogły rozwijać umiejętności w zakresie  komunikacji werbalnej i niewerbalnej, realizować zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, kształtować wyobraźnię i inwencję twórczą. Poza tym ćwiczenia pozwolą na stwarzanie możliwości wypowiadania siebie poprzez wytwory artystyczne, likwidowanie  u  dzieci  błędów    wymowy  i jej doskonalenie, doskonalenie sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji, rozwijanie słuchu fonemowego, analizy  i syntezy słuchowej . Przede wszystkim arte terapia to uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy.

W piątek, 30 listopada,  swoje talenty ujawnili uczestnicy zajęć projektowych pod kierunkiem  mgr Lilli Wieczorek – „Arte terapia z elementami innowacji logopedycznych” w ramach Projektu „Kompetencje przyszłości – rozwój szkól w Gminie Rędziny”.  Dzieci przygotowały przedstawienie andrzejkowe dla przedszkolaków.   Praca mgr Lilli Wieczorek nad dykcją i  ćwiczenia logopedyczne przyniosła  doskonałe efekty. Mali artyści angażując się w realizację małej formy teatralnej poprzez sztukę wyrażali swoje emocje i doskonale się bawili, integrując z młodszymi kolegami. Na uwagę zasługuje, poza cudowną andrzejkową atmosferą, zaangażowanie dzieci ich Rodziców w przygotowanie kostiumów oraz scenografii. Gratulacje dla MŁODYCH AKTORÓW !!!

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne wprowadzają uczniów w świat kultury, poszerzają i kształtują ich wiedzę. Inscenizacje, miniatury sceniczne i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują więzi emocjonalne między członkami zespołu. Teatr uczy wrażliwości, pomaga w odkryciu własnych talentów, w przełamaniu barier oraz kształtuje postawę otwartą i twórczą. W teatrze, dzięki  zabawom dramowym, improwizowaniu etiud teatralnych oraz wspólnym opracowywaniem scenariuszy, a potem reżyserowaniu według nich spektakli, uczniowie mają możliwość kształtowania postawy kreatywności. Uczestnicy zespołu teatralnego muszą czuć się współtwórcami, a nie tylko odtwórcami. Współtworzenie przedstawienia teatralnego rozbudza poczucie  współodpowiedzialności. Podczas spotkań koła teatralnego uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie, pokonują własne ograniczenia i trudności. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję uczniowie mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Poza tym praca w zespole teatralnym pozwala na  rozwijanie u dzieci i młodzieży sfery emocjonalnej, poznawczej, społecznej, psychoruchowej oraz rozwijanie ich wyobraźni.
Teatr jest w szkole formą wychowania estetycznego, moralnego
i społecznego, zaś zajęcia teatralne są dla dzieci źródłem rozwoju psychicznego
i społecznego, stwarzają okazję do nabywania wielu potrzebnych we współczesnym świecie umiejętności, odpowiadają na potrzebę akceptacji i samorealizacji jednostki. Aktywność pozalekcyjna dzieci w teatrach szkolnych ma wpływ na rozwój wielu umiejętności polonistycznych uczniów. Uczniowie na zajęciach teatralnych nabywają wielu przydatnych
w nauce szkolnej i życiu umiejętności, poszerzają swoje słownictwo, zasób wiedzy o teatrze
i literaturze.

Zajęcia z matematyki

W zajęciach z matematyki realizowanych w ramach projektu „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny” uczestniczą uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie matematyką. Na zajęciach uczniowie pogłębiają wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki. Mają możliwość poszerzenia zakresu umiejętności. Ważnym celem edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. Zajęcia prowadzone są w oparciu o różne formy pracy. Uczestnicy indywidualne i zbiorowo rozwiązują zadania z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej. Uczestnicy rozwijają logiczne i abstrakcyjne myślenie, pamięć, kreatywność. Tworzą aplikacje na LearningApps.org, powtarzając i poszerzając w ten sposób swoją wiedzę. Kształcą szeroko pojęte zdolności matematyczne, poprawiają koncentrację, kształtują umiejętności przestrzennego myślenia. Rozwiązują łamigłówki, zagadki logiczne i matematyczne.

Matematyczne Learning Apps

Matematyczne Learning Apps

Matematyczne Learning Apps