ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PODCZAS DYŻURU WAKACYJNEGO

1. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
2. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wskazać osoby (imię i nazwisko), które będą przyprowadzały/odbierały dziecko. Prosimy, aby w miarę możliwości byli to rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.
3. Zaleca się, aby dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce.
4. Opiekunowie muszą stosować środki ochronne : osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
5. Pracownik obsługi sprawujący dyżur przy szatni ma obowiązek wyprosić osobę, która nie posiada stosownych środków ochronnych.
6. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu opiekunowi po wyjściu z szatni.
7. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko dzwoniąc domofonem do danej sali i udaje się do szatni. Nauczyciel oddaje dziecko pracownikowi obsługi, który sprowadza je do szatni i tam przekazuje je rodzicowi lub opiekunowi prawnemu. Pracownik obsługi ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko, jeżeli nie zna tożsamości danej osoby.
8. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 m.
9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola na teren szatni , z zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.