Otwarcie przedszkoli od 25 maja 2020r.

Od 25 maja 2020 r. decyzją organu prowadzącego rozpoczynamy proces wznawiania działalności przedszkoli zgodnie z wytycznymi GIS, w zaostrzonym reżimie sanitarnym dotyczącym zarówno wychowanków, rodziców, pracowników, jak i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych.

Przedszkole w ZSP nr 1 będzie pracować w godzinach od 7.00 do 15.00. Dzieci będą miały zapewniony suchy prowiant. Przed przyjęciem do przedszkola rodzice zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń dostępnych tutaj ( deklaracja o uczęszczaniu dziecka do przedszkola, dwie klauzule informacyjne oraz zgoda na pomiar temperatury ciała, łącznie 4 strony, Państwa podpisy muszą się znaleźć na stronach nr 1, 2 oraz 4):

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola podczas pandemii

 

Oświadczenia należy wydrukować i własnoręcznie podpisać, a następnie odesłać je w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy placówki nie później niż dzień roboczy przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola: zsp1@redziny.pl

 

Wypełnione oświadczenie można również włożyć do skrzynki podawczej, która wystawiona będzie przed wejściem do przedszkola.

Bez podpisanych oświadczeń dziecko nie będzie mogło być przyjęte do przedszkola.

Prosimy także o zapoznanie się z zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola: Przyprowadzanie i odbiór dzieci

Zgodnie z wytycznymi  GIS oraz SANEPIDu rodzic nie wchodzi na teren przedszkola, a dziecko jest odbierane przez upoważnionego pracownika przed wejściem do przedszkola. Wszystkie sprawy, które rodzic chciałby załatwić z wychowawcą grupy, sekretariatem lub Dyrekcją ZSP nr 1 należy załatwiać drogą mailową, telefoniczną lub poprzez skrzynkę podawczą przed wejściem do przedszkola.

Przypominamy, że resort edukacji wskazał, aby z opieki przedszkolnej korzystały przede wszystkim dzieci, których rodzice pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których obydwoje rodzice pracują.

Wskazane jest, aby do przedszkola dziecko było przyprowadzane i odbierane przez jedną osobę dorosłą, z wyłączeniem osób z grupy podwyższonego ryzyka. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi mieć na sobie maseczkę ochronną. Bezwzględnie zabrania się przyprowadzania do placówki dziecka z objawami chorobowymi oraz takiego, którego domownik odbywa kwarantannę. W przedszkolu obowiązuje wewnętrzna „Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci wraz z wytycznymi  przy otwarciu przedszkoli od dnia 25 maja 2020 roku lub w terminie późniejszym, o którym zdecyduje Organ Prowadzący.”  Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej procedury obowiązywać będzie zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książek, itp. Ograniczone będzie korzystanie z ogrodu przedszkolnego, nie będą organizowane spacery, np. do parku. Z sal usunięta została już zdecydowana większość zabawek, drobnego sprzętu, dywany, dekoracje i inne elementy trudne do zdezynfekowania. Sale będą wietrzone co godzinę a przy otwartych oknach prowadzone będą zajęcia ruchowe. Kilkukrotnie w ciągu dnia przeprowadzana będzie wymagana dezynfekcja/czyszczenie wszystkich powierzchni. W salach przedszkolnych będzie mogło przebywać maksymalnie po 11( 4 m kwadratowe na 1 dziecko) wychowanków.

Wskazuje się również zachowanie dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w budynku a w przypadku konieczności kontaktu z dzieckiem stosowane muszą być środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice).

WAŻNE – rodzice/opiekunowie prawni deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.