Czasowe zawieszenie działalności przedszkoli

Szanowni Państwo.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji procesu dydaktycznego w tym okresie zostaną Państwu przesłane przez dziennik elektroniczny Librus.

Przypominamy także, że placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do dyrektora przedszkola.

Źródło: MEN – zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561).

 

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców zostaje wydłużony o kolejne dwa tygodnie – do 11 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.